Truy quét tội phạm, cảnh sát tìm thấy hóa thạch khủng long bay đặc biệt

Mô hình khủng long thằn lằn bay tapejarid ở Brazil nhiều triệu năm trước. Ảnh: Victor Beccari Scientist
Mô hình khủng long thằn lằn bay tapejarid ở Brazil nhiều triệu năm trước. Ảnh: Victor Beccari Scientist
Mô hình khủng long thằn lằn bay tapejarid ở Brazil nhiều triệu năm trước. Ảnh: Victor Beccari Scientist
Lên top