Trung Quốc: Tứ Xuyên hứng lũ hiếm thấy 100 năm, Cửu Trại Câu đóng cửa gấp

Thị trấn cổ Hoàng Long Khê có lịch sử hơn 2.000 năm ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, bị ngập hôm 18.8. Ảnh: China News Service
Thị trấn cổ Hoàng Long Khê có lịch sử hơn 2.000 năm ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, bị ngập hôm 18.8. Ảnh: China News Service
Thị trấn cổ Hoàng Long Khê có lịch sử hơn 2.000 năm ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, bị ngập hôm 18.8. Ảnh: China News Service
Lên top