Trung Quốc trấn áp khủng bố ở Tân Cương bằng vũ khí mới