Trung Quốc không muốn hỗn loạn xảy ra ngay cửa nhà mình