Trung Quốc kêu gọi “chiến tranh nhân dân trên biển”