Trung Quốc: Giám đốc sở bắn bí thư và chủ tịch thành phố