Trump tránh đi nghĩa vụ quân sự trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam thế nào?