Trump hối hận xin lỗi vì nhiều phát biểu quá khích trước đây