Trump dẫn trước Clinton 32-25 tại 3 điểm bỏ phiếu đầu tiên