Trump cam kết chấm dứt lật đổ chế độ nếu là tổng thống