Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trump bác cáo buộc sờ soạng phụ nữ, nói đó là chuyện bịa đặt