Trao tặng chân dung Hồ Chủ tịch do họa sĩ Pháp thực hiện