Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục chuyến thăm Lào