Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện tại Đại học Quốc gia Lào