Tổng Bí thư mong tình cảm giữa hai dân tộc Việt-Trung ngày càng gắn bó