Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Tôi ủng hộ ứng viên mà tôi thấy có lợi hơn cho Mỹ và toàn thế giới“