Toàn văn Thông cáo chung giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc