Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Timor Leste muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam