Tỉ lệ ủng hộ ông Trump trong Đảng Cộng hòa tăng

Tỉ lệ ủng hộ ông Donald Trump trong Đảng Cộng hòa tăng. Ảnh: AFP.
Tỉ lệ ủng hộ ông Donald Trump trong Đảng Cộng hòa tăng. Ảnh: AFP.
Tỉ lệ ủng hộ ông Donald Trump trong Đảng Cộng hòa tăng. Ảnh: AFP.
Lên top