Thủ tướng Nhật: Người có thể “khuất phục” được Trump