Thủ tướng Nhật mở ra chương mới trong quan hệ với Cuba