Thủ tướng nhắc nhà đầu tư Trung Quốc bảo đảm môi trường, không chậm dự án