Thủ tướng Medvedev: Nga sẽ có biện pháp cứng rắn bảo vệ thị trường nông nghiệp nếu Ukraina rời bỏ CIS