Thủ tướng Anh kêu gọi bầu cử sớm: Bước đi khôn ngoan?