Thứ trưởng ngoại giao Triều Tiên mất chức, bị đày về nông thôn