Thông tin chưa được tiết lộ trong cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin