Thời gian tồn tại miễn dịch COVID-19 liên quan tới mức độ nhiễm bệnh

Để được xem là thành công, vaccine COVID-19 có thể cần phải có tác dụng tạo ra phản ứng miễn dịch COVID-19 hoàn chỉnh. Ảnh: Reuters.
Để được xem là thành công, vaccine COVID-19 có thể cần phải có tác dụng tạo ra phản ứng miễn dịch COVID-19 hoàn chỉnh. Ảnh: Reuters.
Để được xem là thành công, vaccine COVID-19 có thể cần phải có tác dụng tạo ra phản ứng miễn dịch COVID-19 hoàn chỉnh. Ảnh: Reuters.
Lên top