Thị trường thế giới hỗn loạn khi Trump trên đà chiến thắng