Thêm bằng chứng về việc COVID-19 có thể lây lan qua đường tiêu hoá

Hình ảnh COVID-19. Ảnh: Ahealthy.
Hình ảnh COVID-19. Ảnh: Ahealthy.
Hình ảnh COVID-19. Ảnh: Ahealthy.
Lên top