Thắng lợi của ông Trump thôi thúc EU thành lập quân đội Châu Âu