Thăm chùa Quán Sứ, Thủ tướng Ấn Độ nói về chiến tranh và hoà bình