Tên lửa Trung Quốc sát biên giới, Nga thấy bình thường