Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc bán 4 tỉ USD cổ phần nước ngoài để trả nợ

Lên top