Tạp chí Mỹ gọi nhầm bà Hillary Clinton là “tổng thống“