Tấn công Syria, Mỹ đặt mình trên tất cả các nước, đạp lên mọi luật lệ

Lên top