Tại G20, ông Obama có vạch ra "lằn ranh đỏ" với ông Tập Cận Bình?