Syria: Bom dội như mưa trước ngày ngừng bắn có hiệu lực