Sông Dương Tử lũ chồng lũ lần thứ 3, hồ chứa Tam Hiệp lại chịu trận

Lên top