Sợ Mỹ tấn công tiếp, Syria dồn hết chiến cơ về căn cứ Nga