Sao chổi sáng hơn Trái đất 200 lần nhờ đợt siêu phun trào kỳ lạ

Sao chổi 29P quan sát bằng kính viễn vọng Spitzer. Ảnh: NASA
Sao chổi 29P quan sát bằng kính viễn vọng Spitzer. Ảnh: NASA
Sao chổi 29P quan sát bằng kính viễn vọng Spitzer. Ảnh: NASA
Lên top