Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sách Xanh Ngoại giao Việt Nam 2015:Kiên quyết bảo vệ chủ quyền Biển Đông