Sách cổ "Hoàng hoa sứ trình đồ" thành di sản tư liệu UNESCO

Hội nghị Toàn thể lần thứ 8 của Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của UNESCO họp từ ngày 29.5-31.5. Ảnh: TL.
Hội nghị Toàn thể lần thứ 8 của Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của UNESCO họp từ ngày 29.5-31.5. Ảnh: TL.
Hội nghị Toàn thể lần thứ 8 của Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của UNESCO họp từ ngày 29.5-31.5. Ảnh: TL.
Lên top