Quốc tế đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam trong cơ chế UPR

Hội thảo “Thông tin về Kế hoạch tổng thể thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ 3 Việt Nam đã chấp thuận”. Ảnh: Thanh Hà.
Hội thảo “Thông tin về Kế hoạch tổng thể thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ 3 Việt Nam đã chấp thuận”. Ảnh: Thanh Hà.
Hội thảo “Thông tin về Kế hoạch tổng thể thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ 3 Việt Nam đã chấp thuận”. Ảnh: Thanh Hà.
Lên top