Câu chuyện quốc tế cuối tuần:

Quốc gia khởi nghiệp và vòng luẩn quẩn thất nghiệp - việc làm

Tổng thống Macron kêu gọi quốc gia khởi nghiệp.
Tổng thống Macron kêu gọi quốc gia khởi nghiệp.
Tổng thống Macron kêu gọi quốc gia khởi nghiệp.