Quân nổi dậy Syria chiếm được thành trì quan trọng của IS