Quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào là tài sản vô giá