Quân đội Syria đưa 10.000 quân sẵn sàng tấn công giành lại Aleppo