Quan chức Mỹ: Australia phải chọn lựa Trung Quốc hoặc Mỹ