Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phó tướng của Donald Trump áp đảo phó tướng của Hillary Clinton