Philippines lo ngại Trung Quốc bắt đầu xây dựng ở bãi cạn Scarborough